Ga omhoog

Stikstofproblematiek in Nederland

Van ‘op slot’ naar ‘oplossing voor uw situatie’. Ook sinds de Raad van State uitspraak van 2019 hebben wij al voor meerdere projecten doorgang weten te verkrijgen.

Nederland ‘op slot’

Op 29 mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het PAS werd alvast toestemming gegeven voor mogelijk schadelijke activiteiten op beschermde gebieden, vooruitlopend op toekomstige positieve maatregelen. Sinds de uitspraak kan het PAS niet meer gebruikt worden als toetsingskader en wordt wel gezegd dat Nederland ‘op slot’ zit.

Stikstof en vergunningen

In de huidige systematiek moet  voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase van een initiatief, bijvoorbeeld het bouwen en in gebruik nemen van fabrieken, installaties en bouwwerken, een stikstofdepositieberekening worden gemaakt. Op het moment dat er een depositie wordt berekend van meer dan 0,00 mol/ha/jaar kan niet worden uitgesloten dat er geen significante negatieve effecten zijn op de beschermde Natura 2000-gebieden. In principe is dan sprake van een niet-vergunbare situatie.

In zo’n geval kan alleen een vergunning worden verleend als uit een passende beoordeling (PB) blijkt dat er toch geen significante negatieve effecten zijn. Als dat niet uit de PB blijkt, kan alleen nog een zgn. ADC-toets worden gedaan. Uit deze toets moet blijken dat er geen Alternatieven zijn, een Dwingende reden van groot openbaar belang is voor het initiatief en er Compenserende maatregelen genomen kunnen worden. Beiden zijn lastige trajecten met veel (juridische) risico’s.

Spoedwet aanpak stikstof

Om toch de stikstofdepositie te reduceren en tevens enige economische ontwikkelingen toe te staan, geeft de Spoedwet aanpak stikstof, de eerste handvatten. Er kan, onder voorwaarden, o.a. intern of extern gesaldeerd worden.

‘Nieuwe aanpak’ en zoeken naar een oplossing

Als vergunningenexperts met doel om een oplossing te vinden in moeilijk vergunbare situaties zijn we ook na 29 mei 2019 verder gegaan met al lopende vergunningstrajecten. De vergunningstrajecten die op dat moment liepen of bijna afgerond waren, kregen opeens een grote klap. Er moest geschakeld worden om de projecten toch succesvol af te ronden. Het traject rondom stikstofdepositie is voor veel projecten toen (opnieuw) begonnen.

Samen met juristen, ecologen, en vergunningverleners zochten we voor onze klanten een oplossing die tot een vergunbare situatie zou leiden. Dit betreft bijvoorbeeld aanvragen voor (revisie)vergunningen of aanvragen voor nieuwe innovatieve projecten zoals een CO2-afvang of een vergistingsinstallatie. Het betreft ook kleinere aanvragen zoals het afwijken van het bestemmingsplan, het bouwen van een bedrijfspand of voor het composteren van groenafval. In alle trajecten denken we mee met onze klanten om een oplossing te vinden. Zo hebben we o.a. meegedacht welke procesonderdelen te vervangen zijn door een stikstof neutrale variant.

Recent hebben we een Wet natuurbescherming (Wnb) aanvraag succesvol afgerond en we zien nu ook ‘licht’ voor het afronden van andere projecten.

Sinds 29 mei 2019 zijn er ook meer vragen gekomen om stikstofberekeningen uit te uitvoeren voor (kleine) initiatieven. Denk aan bijvoorbeeld het bouwen van een zonnepark of projecten uit de agrarische sector zoals het houden van paarden. Op snelle wijze kunnen we alle emissiebronnen in kaart brengen, stikstofdepositieberekeningen uitvoeren en antwoord geven.

Uw oplossing

Heeft u hulp nodig om een weg te vinden in alle nieuwe ontwikkelingen rondom stikstofdepositie? Loopt u vast in het traject voor een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming? Neem dan contact op met ons en we zoeken met u naar een oplossing.

 

Marco van de Pavoordt

Wilt u meer weten over de stikstofproblematiek, neem contact met ons op via m.vdpavoordt@kuiperburger.nl of per telefoon op 085-044 26 00. Wij helpen u graag!