)
Ga omhoog
Vergunningen

Vergunningen

Voor een nieuwe ontwikkeling in uw bedrijf heeft u vaak één of meerdere vergunningen nodig. Wij verzorgen een quickscan om er snel achter te komen wat de vergunningtechnische haalbaarheid  alsmede de ruimtelijke inpasbaarheid is van uw plannen. Daarnaast verzorgen wij de complete vergunningtrajecten zodat u alle benodigde vergunningen verkrijgt. ZDit zijn bijvoorbeeld milieuvergunningen (Wabo), natuurvergunningen (Wnb), lozingsvergunningen (Ww), maar ook milieueffectrapportages (MER) of m.e.r.-beoordelingen, of een melding Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Ook bij andere vergunningen zoals bouwvergunningen, afwijken bestemmingsplan, kapvergunningen, aanlegvergunningen, etc. helpen wij u. Lees verder.

Ga omhoog
Uw Huisadviseur

Uw Huisadviseur

Als uw huisadviseur zijn we er voor u. Onze kennis, expertise, ervaring en netwerk zetten we in voor al uw vragen en uitdagingen op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Wij helpen en ontzorgen u en geven tijdelijk extra ondersteuning als dat nodig is. Wij zijn gespecialiseerd in organisaties met bovengemiddelde complexiteit zoals Brzo-, IPPC- of Afvalverwerkende bedrijven. Wij hebben ruime ervaring met  bedrijven die op een uitdagende locatie gelegen zijn zoals dicht bij woningen of Natura2000-gebieden. Wij helpen u met al uw vergunningen, handhavingsproblematiek, onderzoeken en toetsen, compliance, veiligheidsvraagstukken en ruimtelijke ordeningsproblematiek. Indien nodig vervangen wij (tijdelijk) uw SHEQ/KAMV functionaris. Lees meer.

Ga omhoog
Bedrijf vestigen, veranderen of uitbreiden

Bedrijf vestigen, veranderen of uitbreiden

Wilt u een nieuw bedrijf vestigen, uw bedrijf verhuizen of uw bedrijfsactiviteiten veranderen of uitbreiden? Kuiper en Burger brengt orde en duidelijkheid op alle onderwerpen die hierbij van belang zijn en helpen u eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken.

Ga omhoog
Adviesbureau veiligheid

Adviesbureau veiligheid

Veiligheid is zoveel meer dan regelgeving. Geen dikke dossiers 'omdat het moet', die alleen maar in de kast staan. Wij maken voor u een compact systeem waar in staat wat nodig is en waarmee u daadwerkelijk grip krijgt op de externe veiligheid in uw bedrijf.

Ga omhoog
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

Bij veranderingen in het bedrijf krijg je soms te maken met het bestemmingsplan en dat kan best een uitdaging zijn. Naast een vergunning kan dan ook een toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig zijn of zelfs een geheel nieuw bestemmingsplan voor uw project. Andersom kunnen veranderingen in het bestemmingsplan zorgen voor problemen bij het realiseren van toekomstplannen voor uw bedrijf.

Ga omhoog
Afvalstoffen

Afvalstoffen

Het begrip afvalstoffen omvat veel. Wanneer is een stof een afvalstof? Of kan het toch een (bij)product zijn. Of is het geen afvalstof meer omdat het inmiddels een product is geworden (status einde afvalfase). Dat maakt veel uit als u die stof wilt ontvangen of versturen. Zowel in Nederland als in en buiten de Europese Unie.

Ga omhoog
BRZO en Bevi

BRZO en Bevi

Wanneer valt een bedrijf onder het Brzo '15?

Of een bedrijf onder het Brzo ‘15 valt hangt af van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die op enig moment aanwezig kunnen zijn op het bedrijf. Welke stoffen dat zijn, staat in de tabellen van bijlage I van de Seveso III-richtlijn. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen is een inrichting een zgn.  lagedrempelinrichting of een hogedrempelinrichting.

Een lagedrempelinrichting behoort een Preventiebeleid Zware Ongevallen te hebben (PBZO) en een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en wordt hierom ook wel een PBZO-bedrijf genoemd. Een hogedrempelinrichting moet aanvullend een Veiligheidsrapport (VR) hebben en wordt hierom ook wel een VR-bedrijf genoemd.

Ga omhoog
IPPC–installaties en RIE

IPPC–installaties en RIE

IPPC staat voor Integrated Prevention Pollution and Control. Een IPPC-installatie is een installatie waarin één of meer van de activiteiten uit bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) plaatsvinden. Als zo’n installatie aanwezig is bij een bedrijf wordt zo’n bedrijf ook wel een IPPC-bedrijf genoemd.

Ga omhoog
Wet & Regelgeving

Wet & Regelgeving

Kuiper & Burger is goed op de hoogte van (ontwikkelingen in) wet- en regelgeving op de gebieden milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Deze kennis zetten wij graag in om u te helpen. Naast juridische kennis beschikken onze ingenieurs over technische kennis om te kunnen beoordelen of bepaalde wijzigingen relevant zijn voor uw bedrijf.

Ga omhoog
Incidentenanalyse

Incidentenanalyse

Kuiper & Burger heeft een volgende belangrijke stap gezet om de ambitie om een expertise centrum op dit gebied te worden te realiseren. Door een samenwerking aan te gaan met Safety Solutions Consultants (SSC), kan Kuiper & Burger nu ook Tripod bèta software aanbieden. Meer informatie over de Tripod bèta software.
 
Tripod bèta software is eenvoudige en toegankelijke software waarin gebruikers in staat zijn om een Tripod boom te maken ter ondersteuning van incidentenonderzoeken. Tevens kunnen hiermee bowtie risico-inventarisaties worden gemaakt.

Daarnaast bieden wij ook regelmatig trainingen aan. Bekijk de cursusdata om te kijken wanneer de eerstvolgende training gegeven wordt.

Ga omhoog
Management of Change (MoC)

Management of Change (MoC)

Management of Change is misschien wel de meest belangrijke manier voor een bedrijf om ‘in control’ te komen of te blijven. Helaas wordt het vaak ervaren als gedoe, lastig en overbodig. Dat is jammer en niet nodig. Management of Change kan wel degelijk eenvoudig, functioneel en nuttig zijn.

Ga omhoog
Wet natuurbescherming – Stikstofdepositie

Wet natuurbescherming – Stikstofdepositie

Op 29 mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) omdat het programma niet voldoet aan de voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn. Sindsdien zit Nederland ‘op slot’ en is onzekerheid troef.

 

Ga omhoog
Handhavingsproblematiek

Handhavingsproblematiek

Alle organisaties hebben er wel eens mee te maken. Een overheidsinspecteur komt langs en constateert één of meerdere afwijkingen. Deze worden vervolgens vastgelegd in een handhavingsbrief waarop u actie dient te nemen.

Ga omhoog
Uw bedrijf in control

Uw bedrijf in control

Als directeur of manager wilt u ’s avonds graag met een gerust gevoel naar huis. Niet dat u ’s avonds niet gebeld kan worden over een onverwachte gebeurtenis, dat kan namelijk helaas altijd een keer gebeuren. Maar u weet dat uw organisatie de juiste mensen en de juiste tools heeft om goed te reageren en risicovolle situaties te voorkomen en te beheersen.

Ga omhoog
Management-Systemen

Management-Systemen

Inzicht in het functioneren van uw organisatie is belangrijk om te zien of u aan gestelde doelen voldoet en om verbetering van de processen mogelijk te maken. Wij maken voor u inzichtelijk of u voldoet aan de wetgeving, interne- en externe regelgeving en of uw kwaliteits-, milieu- of arbozorgsysteem nog effectief zijn.

Ga omhoog
Interne audits

Interne audits

Vindt u het lastig de tijd te vinden voor interne audits? Voelen uw auditors zich bezwaard om echt kritische vragen te stellen?

Als externe partij hebben wij net wat meer afstand tot uw dagelijkse praktijk en kunnen daardoor makkelijker boven water halen waar verbetering mogelijk is. Onze adviseurs hebben een opleiding tot interne auditor gevolgd. Wij controleren niet alleen of binnen uw bedrijf volgens de procedures wordt gewerkt, maar kijken ook kritisch naar het nut en de noodzaak van de onderdelen van uw managementsysteem. Zo helpen we u een efficient managementsysteem te krijgen, waarmee continue verbetering behaald wordt.

Ga omhoog
Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Zit uw organisatie in een gevoelige omgeving met weerbare burgers? Heeft uw buurman last van uw bedrijf? Of zijn milieu-organisaties bovengemiddeld geïnteresseerd in uw organisatie? Of wilt u uw bedrijf uitbreiden of starten en wilt u geen vertraging oplopen door inspraak, bezwaar en beroep?

Omgevingsmanagement kan dit soort risico’s verminderen.

Ga omhoog
Energie

Energie

Wij kijken naar de bestaande kosten en hoe deze te verlagen. Hoewel energietrajecten soms de naam hebben van "snelle business" doen wij dit volledig in overeenstemming met onze normen en waarden. Oftewel o.a. volledig transparant en gericht op de duurzame relatie met onze klant.

Ga omhoog
Crisismanagement

Crisismanagement

Een crisis vraagt van uw management wezenlijk andere kennis en vaardigheden dan een reguliere situatie. Gerichte omgang met betrokkenen, escalatie, (reputatie)schade, informatie, media en communicatie zijn cruciale factoren bij een goede crisisbeheersing.

Ga omhoog
Digitaal dossier

Digitaal dossier

Onze opdrachtgevers ontvangen geregeld documentatie en correspondentie op het gebied van vergunningen, wet- en regelgeving, arbeidsveiligheid etc. Deze documentatie dient beoordeeld te worden op eventuele te nemen vervolgacties en moet gearchiveerd worden zodat deze weer goed terug te vinden is. In de praktijk verzorgt K&B een groot deel van deze beoordeling. Ook wordt de documentatie door ons gearchiveerd op onze eigen server. In de huidige praktijk leidt dit vaak tot twee archieven. Eén bij de opdrachtgever en één bij ons. Beide archieven zijn wellicht niet compleet. Daarnaast is het archief deels digitaal en deels op papier en kunnen K&B en de opdrachtgever niet in elkaars archief kijken. Daarom bieden wij u het Digitale Dossier aan voor al uw documenten op het gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit.
 
 
Geïnteresseerd in wat Digitaal Dossier voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op.
 
 
Ga omhoog
Uw probleem

Uw probleem

Elke organisatie komt in aanraking met milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. U wilt zelf iets gaan veranderen binnen uw bedrijf  of een ander geeft u bewust of onbewust een probleem. Dit kan een omwonende zijn die een vraag stelt of hinder ervaart van de activiteiten die u uitvoert of wet- en regelgeving die is veranderd. Maar dit kan ook de overheid zijn met nieuwe wetten, uitspraken van rechters of handhaving.

Vanuit onze expertises en met integrale aanpak beantwoorden we uw vragen. Met u kijken we wat er nodig is, of er verschillende strategieën of keuzes zijn, wat voor- en nadelen zijn c.q. risico’s en kansen zijn.

Ga omhoog
Tijdelijke ondersteuning SHEQ/KAMV

Tijdelijke ondersteuning SHEQ/KAMV

Tijdelijk ondersteuning op gebied van SHEQ/KAMV nodig?