Ga omhoog

Vergunningen

Haalbaarheidsstudie – quickscan

Als u een nieuwe ontwikkeling wilt starten, kan het verstandig zijn om eerst de haalbaarheid daarvan in kaart te brengen. Wij doen dat op vergunbaarheid en inpasbaarheid en brengen in kaart welke vergunningen en nodig zijn Tevens brengen wij de doorlooptijden van deze vergunningen in beeld en kijken wij naar aspecten die mogelijk risicovol en kostbaar zijn of kunnen leiden tot onvergunbaarheid en brengen die zo goed mogelijk (kwantitatief) in beeld.

Vergunningen aanvragen en begeleiden

Als eerste wij met u welke activiteiten u wilt gaan uitvoeren en met welke toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Een vergunning moet hierop immers berekend zijn. Daarnaast bespreken wij de risico's in de procedure en bepalen wij tezamen met u hoe we hiermee om kunnen gaan. Als er geen quickscan is uitgevoerd, zoeken wij uit welke vergunningen nodig zijn en of uw plannen inpasbaar zijn. Dit geldt met name voor bedrijven met een bovengemiddelde complexiteit, zoals Brzo-, IPPC- en afvalverwerkende bedrijven.In overleg met u stemmen we af wat de meest praktische strategie is voor de aanpak van de vergunningprocedures. Wij verzorgen voor u alle vergunningen die met het milieu en de omgeving te maken hebben. Dit zijn onder andere: 

 • omgevingsvergunning in het kader van de Wabo (o.a. bouw, milieu, kap, etc)
 • vergunning Wet Natuurbescherming inclusief AERIUS berekening
 • vergunning Waterwet
 • ruimtelijke procedures (o.a. afwijking bestemmingsplan)

Dan start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verwerken tot een vergunningaanvraag. Tijdens dit traject vindt meestal overleg plaats met het bevoegd gezag over de stukken die worden ingediend. Op die manier voorkomen we dat er na het indienen nog onverwachte vragen opkomen.  Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningaanvraag.  Na het indienen van de aanvraag begeleiden wij de procedure, om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. We beoordelen de conceptvergunning en de definitieve vergunning, om ervoor te zorgen dat u niet met onredelijke vergunningvoorschriften wordt geconfronteerd of teveel in uw bedrijfsvoering wordt belemmerd.

Milieueffectraportage en m.e.r.-beoordelingen

In het kader van bepaalde vergunningaanvragen dient een milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Hierin moet de voorgenomen activiteit beschreven worden en verschillende alternatieven, waarbij voor ieder alternatief de effecten op het milieu beschreven moeten zijn.Vaker komt voor dat beoordeeld moet worden een MER opgesteld moet worden via een m.e.r.-beoordelingsprocedure. Deze kan vormvrij zijn als onder de drempelwaarden wordt gebleven. Om deze beoordelingsprocedure te starten, stellen wij de hiervoor benodigde aanmeldingsnotitie op. Onze adviseurs hebben ervaring met het opstellen van zowel milieueffectrapporten als aanmeldingsnotities en zorgen ervoor dat de m.e.r.-(beoordelings)procedure beheersbaar blijft.

Brzo en Bevi, RIE en IPPC en afvalverwerkende bedrijven

Voor deze bedrijven geldt extra wet- en regelgeving zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo), de Richtlijn industriële emissies (RIE) met daaraan gekoppeld IPPC-installaties en speciale onderdelen in de Regeling omgevingswet (Mor) en het Landelijk Afvalbeheer Plan III (LAP) voor afvalverwerkende bedrijven. Wij kennen deze regels goed en beoordelen of deze voor uw bedrijf van toepassing zijn en wat dit precies voor u betekent. Indien nodig stellen wij voor u het Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO), het Veiliheidsbeheersysteem (VBS) en het Veiligheidsrapport (VR) inclusief Kwantitatieve risico analyse (QRA) en Milieurisico analyse (MRA) op. IPPC-installaties toetsen wij aan de relevante Bref-documenten om te beoordelen of deze aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voldoen. Voor afvalverwerkende bedrijven toetsen wij de verwerking aan de minimumstandaarden uit het LAP en stellen wij het Acceptatie & Verwerkingsbeleid op inclusief een beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (A&V en AO/IC).

Overige toetsingen en onderzoeken

Bij een vergunningaanvraag  zijn vaak toetsingen of onderzoeken nodig zoals een ABM-toets, PGS-toets, geluidsonderzoek, luchtonderzoek, geuronderzoek, etc. Sommige toetsen of onderzoeken doen wij zelf, andere worden door gespecialiseerde bureaus uitgevoerd. Wij zorgen er voor dat ook die onderzoeken worden uitgevoerd en coördineren deze.

Omgevingsmanagement

Het kan verstandig zijn om actief omwonenden, buurbedrijven, wethouders of milieuorganisaties te benaderen met uw plannen. Met een goede aanpak kunt u mogelijke weerstand verminderen of zelfs wegnemen.. Met de Omgevingswet wordt participatie van de omgeving belangrijker. Wij hebben ruime ervaring met omgevingsmanagement in complexe situaties en helpen u te komen tot een goede aanpak en uitvoering.

Zienswijze, bezwaar en beroep

Een verleende vergunning is niet altijd positief. Zowel uw eigen vergunning als een vergunning verleend aan een andere partij kan zaken bevatten die uw bedrijfsvoering direct of indirect belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan (te) strenge emissie-eisen of een buurbedrijf dat (te) veel milieuruimte inneemt. Wij schrijven zienswijzen op ontwerpvergunningen en bezwaar- en beroepschriften als de vergunning eenmaal verleend is. Daarnaast adviseren we u over de juridische procedures en kunnen u vertegenwoordigen bij de rechtbank of de Raad van State, samen met een advocaat of zelfs in plaats daarvan.

Ga omhoog

Vergunningsproces

Aanvragen en begeleiden

Voor een nieuwe ontwikkeling in uw bedrijf heeft u vaak ook één of meerdere vergunningen nodig. Uitzoeken welke vergunningen nodig zijn en deze op tijd krijgen is nog een hele klus. Wij zorgen voor de tijdige indiening van alle benodigde aanvragen en begeleiden het vergunningproces waar nodig. Dit geldt ook voor bedrijven met een bovengemiddelde complexiteit, zoals IPPC bedrijven.

Zodra duidelijk is wat uw wensen zijn, gaan wij na welke vergunningen hiervoor noodzakelijk zijn. In overleg met u stemmen we af wat de meest praktische strategie is voor de aanpak van de vergunningprocedures. Sommige vergunningen moeten tegelijk aangevraagd worden. Soms kiezen we voor een gefaseerde aanpak waarbij het meest risicovolle deel als eerste wordt aangevraagd en zo zijn er nog meer voorbeelden te geven.  Wij verzorgen voor u alle vergunningen die met het milieu en de omgeving te maken hebben. Dit zijn onder andere: 

 • omgevingsvergunning in het kader van de Wabo (o.a. bouw, milieu, kap, etc)
 • vergunning Wet Natuurbescherming
 • vergunning Waterwet
Ga omhoog

Vergunningprocedures

Onbelemmerde bedrijfsvoering

 

Het proces van het verkrijgen van een vergunning start met een inventarisatie van wat uw wensen zijn en welke mogelijke gevolgen dit heeft voor de bestaande vergunning. Zo stellen we vast welke (nieuwe) vergunningen aangevraagd moeten worden. 

Voordat wij een vergunningaanvraag opstellen bespreken wij met u welke activiteiten u wilt gaan uitvoeren en met welke toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Een vergunning moet hierop immers berekend zijn. Daarnaast bespreken wij de risico's in de procedure en bepalen wij tezamen met u hoe we hier mee om kunnen gaan.  

Dan start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verwerken tot een vergunningaanvraag. Tijdens dit traject vindt meestal overleg plaats met het bevoegd gezag over de stukken die worden ingediend. Op die manier voorkomen we dat er na het indienen nog onverwachte vragen opkomen.  Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningaanvraag.  

Na het indienen van de aanvraag begeleiden wij de procedure, om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. We beoordelen de conceptvergunning en de definitieve vergunning, om ervoor te zorgen dat u niet met onredelijke vergunningvoorschriften wordt geconfronteerd of teveel in uw bedrijfsvoering wordt belemmerd.

Ga omhoog

Milieueffectrapportages

Alle effecten in beeld gebracht

In het kader van bepaalde vergunningaanvragen dient een Milieueffectrapport opgesteld te worden. Hierin moet de voorgenomen activiteit beschreven worden en verschillende alternatieven, waarbij voor ieder alternatief de effecten op het milieu beschreven moeten zijn. Het Milieueffectrapport wordt beoordeeld door een commissie van deskundigen, hetgeen eisen stelt aan de kwaliteit van het rapport. Onze adviseurs hebben ervaring met het opstellen van Milieueffectrapporten en zorgen ervoor dat de m.e.r.-procedure beheersbaar blijft.

Ga omhoog

HESSQ

Managementsystemen

De onderwerpen Gezondheid, Milieu, Veiligheid, Beveiliging en Kwaliteit (Health, Environment, Safety, Security, Quality = HESSQ) maken integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Zij werken vaak met (al dan niet gecertificeerde) HESSQ-beheerssytemen, zoals ISO 9001 en ISO 14001 en veiligheidsbeheerssytemen (VBS). Wij zetten dergelijke systemen op, voeren interne audits uit en ondersteunen bij het implementeren van het systeem. Wij verzorgen voor u directiebeoordelingen en alle rapporten die u nodig heeft om uw personeel, aandeelhouders en andere betrokkenen te informeren over de verantwoordelijkheden, plannen en resultaten op dit gebied, zoals

 • milieujaarverslagen
 • energiebesparingsplannen
 • vervoersplannen
 • bedrijfsmilieuplannen
 • afvalpreventieplannen
Ga omhoog

Veiligheidsaspecten

Externe veiligheid

Bij een vergunningaanvraag voor een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of verwerkt moet ook aandacht worden besteed aan de externe veiligheid. Afhankelijk van de situatie kan een kwantitatieve risico-analyse (QRA) nodig zijn, een veiligheidsrapport of een toets van opslagvoorzieningen aan de PGS-richtlijnen. Al deze aspecten nemen wij, wanneer nodig, mee in de vergunningprocedure.

Ga omhoog

Vergunningen & handhaving

Ojee, een dwangsom!

Wie een vergunning heeft kan ook controles en inspecties verwachten. Soms resulteert dat in een handhavingsbrief of zelfs een last onder dwangsom. Door op de juiste wijze op handhavingsacties te reageren kunnen we veel narigheid voorkomen.

Ga omhoog

Zienswijze, bezwaar & beroep

Een verleende vergunning is niet altijd positief. Zowel uw eigen vergunning als een vergunning verleend aan een andere partij kan zaken bevatten die uw bedrijfsvoering direct of indirect belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan (te) strenge emissie-eisen of een buurbedrijf dat (te) veel milieuruimte inneemt. Wij schrijven zienswijzen op ontwerpvergunningen en bezwaar- en beroepschriften als de vergunning eenmaal verleend is. Daarnaast adviseren we u over de juridische procedures en vertegenwoordigen u bij de rechtbank of de Raad van State, samen met een advocaat of zelfs in plaats daarvan.

 

Hulp bij het aanvragen van vergunningen? 

Kuiper & Burger kan u ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen en begeleiden van het vergunningsproces. Wij verzorgen voor u alle vergunningen op het gebied van milieu en omgeving. Dus heeft u een nieuwe ontwikkeling waarbij verschillende vergunningen nodig zijn en wilt u dat het vergunningsproces uit handen genomen wordt? Dan bent u bij Kuiper & Burger aan het juiste adres. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Heeft u liever direct contact? Neem dan telefonisch contact met ons op via 085-0442600 of mail naar info@kuiperburger.nl. We bedenken graag een passende oplossing voor u!